Здравейте!

Ако вече сте наш клиент, въведете вашите данни за вход.

Ако сте тук за първи път и желаете да направите покупка, нужно е да се регистрирате

Заявление за регистрация

 

Вх. № …………......                                                         ДО

Дата  …………...год.                                                       НАЧАЛНИКА НА

                                                                                          МИТНИЦА……………..

 

З А Я В Л Е Н И Е

от ……………………………………………………………………………………………

представляван от  ………………………………………………………………………….  ЕГН………………………..

 

ЕИК ………………..

Адрес:  ………………………………………………………………………………………….

Телефон: …………..………… Мобилен: ………………………..Факс: ……………………

Е-mail: ……………………………….……… Уеб адрес ……………..………………………

Лице за  контакти: …………………………….. Длъжност: ……………..…...

Телефон: ………………  …… Мобилен: ………………………..Факс: ……………..……..

Е-mail: ……………………………………..… Уеб адрес …………………………….………

            Моля, на основание чл. 100а, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове да ми бъде издадено разрешение за търговия с тютюневи изделия.

            Съгласно изискванията на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове прилагам следните  документи:

1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър - оригинал или нотариално заверено копие в случаите, когато лицето не е пререгистрирано по реда на Закона за търговския регистър;

2. заверено копие от документ, удостоверяващ единния идентификационен код на лицето;

3. заверено  копие от удостоверението за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност;

4. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

5. свидетелство за съдимост, а ако лицата не са български граждани - декларация;

6. декларация, че  лицето не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори

7. удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;

8. точен адрес и вид на обекта;

9.  документ за собственост или договор за наем на помещенията на търговския склад или обект;

10. копие от разрешението за въвеждане в редовна експлоатация на търговския обект, издадено от съответния компетентен орган;

11. свидетелство за регистрация на фискално устройство съгласно Наредба № Н-18 от 2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства;

12. декларация, че лицето не е извършвало търговия с тютюневи изделия без разрешение през последните 24 месеца и че не е с отнето разрешение за търговия с тютюневи изделия през последните 36 месеца;

13. копия от сключените договори за доставка на тютюневи изделия или списък на доставчиците;

 

Забележка:  В случаите, когато с едно заявление се иска издаването на  разрешение за повече от един търговски склад или обект, документите по т.8, 9, 10, 11 и 13 се подават за всеки един от тях поотделно. 

           

Дата:                                                                                                 Подпис и печат:

 

16-02-2010 | виж всички новини | Принтирай Изпрати

© 2010 Икономов - борса за бира, безалкохолни напитки, алкохол, тютюневи изделия
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio