Здравейте!

Ако вече сте наш клиент, въведете вашите данни за вход.

Ако сте тук за първи път и желаете да направите покупка, нужно е да се регистрирате

Указания за регистрация на търговците на цигари

Митниците и митническите бюра приемат документи за издаване на разрешения за продажба на тютюневи изделия

2010-02-16
Агенция „Митници" разпространи указания във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (Обн, ДВ, бр. 95 от 01.12.2009 г.), и по-конкретно прилагането на разпоредбите, касаещи издаването на разрешения за продажба на тютюневи изделия. Митническите учреждения ще приемат документи според разпространените указания на директора на Агенция „Митници" до обнародването на Правилник за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове, където се очаква да бъде заложен аналогичен ред за издаване на разрешителни.
До обнародването на Правилника митническите органи ще проверяват предоставената от заявителя информация, включително чрез проверки на място за изпълнение на изискванията. Приоритетно ще бъдат обработвани документите на търговците, които за първи път подават документи за регистрация и които нямат право да продават цигари до получаването на лиценз.
Търговците, които имат валидни разрешителни към 01.12.2009 г. трябва да подадат своите заявления в срок до 30 април, като до изтичането на този срок и в последствие до издаването на нов лиценз имат право да продават тютюневи изделия.
Продажбата, съхранението и предлагането на тютюневи изделия може да се извършва в търговски складове и обекти - специализирани магазини за търговия с тютюневи изделия, магазини за продажба на хранителни и нехранителни стоки, магазини за продажба на вина и спиртни напитки, бензиностанции, павилиони, ресторанти, питейни заведения и барове.
Всички тези обекти, които желаят да търгуват с цигари, трябва да подадат в най-близкото митническо учреждение (митница или митническо бюро) заявление по образец и комплект от 13 документа. Сред тях са ДДС регистрация, удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски, документ за собственост или договор за наем на търговските помещения, копие от разрешението за въвеждане в редовна експлоатация на търговския обект, издадено от съответния компетентен орган, свидетелство за регистрация на фискално устройство, копия от сключените договори за доставка на тютюневи изделия или списък на доставчиците и други.
С едно заявление лицата могат да поискат издаването на разрешения за повече от един търговски склад или обект на територията на една митница. Образецът на заявлението може да намерите на http://www.customs.bg/bg/page/127.
Когато представените документи не отговарят на изискванията или предоставената информация е недостатъчна, началникът на митницата по местонахождение на търговския склад или обект уведомява заявителя и му определя срок за отстраняване на нередовностите или предоставяне на допълнителна информация.
За да получат разрешение за продажба на тютюневи изделия търговските складове и обекти трябва да отговарят на някои условия, като например да имат поставен на видно за потребителите място надпис на български език „Цигари" или „Тютюневи изделия". Те трябва да разполагат и с обособени самостоятелни помещения или части от тях, позволяващи съхраняването и продажбата на тютюневи изделия самостоятелно или с допустими за съвместно съхранение и продажба стоки.
Не могат да търгуват с цигари обекти, които са разположени на територията на детски ясли и градини, училища, общежития за ученици, лечебни и здравни заведения и на техните принадлежащи площи. А също така тютюневите изделия не могат да се предлагат на щандове за самообслужване, където малолетни и непълнолетни лица биха имали достъп до тях.
Нямат право да търгуват с цигари и лицата, които имат митнически или данъчни задължения, които са извършили тежко или повторно нарушение по Закона за акцизите и данъчните складове, които са извършвали търговия с тютюневи изделия без разрешение през последните 24 месеца или на които е отнето разрешението за търговия с тютюневи изделия през последните 36 месеца.
Пълните указания за издаване на разрешения за продажба на тютюневи изделия може да намерите на сайта на Агенция „Митници" в секция Информация за бизнеса » Друга полезна информация » Информация относно издаването на разрешения за продажба на тютюневи изделия (http://www.customs.bg/bg/page/127)

16-02-2010 | виж всички новини | Принтирай Изпрати

© 2010 Икономов - борса за бира, безалкохолни напитки, алкохол, тютюневи изделия
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio